Bouwfase

Bouwfase

Uitgangspunten voor bebouwing van woningen, bedrijven en kantoren

Voor de woningdifferentiatie naar huur en koop en de hoogte van de stichtingskosten, is in principe dezelfde verdeling aangehouden als voor andere uitbreidingsplannen binnen gemeente Culemborg: 30% sociale koop en huur, 20% vrije sector middenklasse en 50% vrije sector duurdere klasse.

Het plan kent een grote variëteit aan woningtypen. Deze variatie is bewust nagestreefd, maar ook het gevolg van een open planproces en onderzoek naar woonwensen van belangstellenden.

Vraag van potentiële huurders en kopers en aanbod zijn tijdens het proces op elkaar afgestemd. Het plan omvatte minimaal 200 woningen, waarvan een gedeelte is gecombineerd met kantoorruimte, ateliers en werkplaatsen. Het was de bedoeling om de bouw van woningen gefaseerd in vier fasen uit te voeren. De fasering had tot gevolg dat de kennis en ervaring die per fase werd opgedaan, ingezet kon worden in volgende projecten. Met name voor toepassing van verschillende bouwsystemen, het gebruik van duurzame en bouwmaterialen, de energie en afvalsystemen en verschillende vormen van opdrachtgeverschap en bewonersinvloed. Ook heeft de fasering verschillen in woningtypes, participatievormen en opdrachtgevers opgeleverd.

Bij toekenning van het contingent in voorjaar 1996 stelde de provincie als voorwaarde dat eind 1998 met de bouw van de 1e fase zou worden gestart. Door de extra tijd die met afronden van het stedenbouwkundig plan gemoeid was, kwam deze planning onder druk te staan. In overleg met de stichting heeft de gemeente het uitzonderlijke besluit genomen om zelf opdrachtgever voor het ontwerp van de eerste 100 woningen te worden – tot aan het Definitief Ontwerp (DO). Overwegingen daarvoor waren: er is gezamenlijk zoveel werk verricht; er is een wachtlijst met voldoende kopers en huurders; het hoge ambitieniveau van het project kan op die wijze het beste gegarandeerd worden èn er kan veel geld bespaard worden door geen projectontwikkelaar in te schakelen. 

De Projectgroep EVA-Lanxmeer besloot opdracht te verstrekken voor het ontwerp van 55 woningen  aan Joachim Eble Architektur en Orta Atelier, gezien hun grote betrokkenheid bij het voortraject en inhoudelijke kennis van het concept.De eerste fase bestond uit de bouw van 55 woningen in twee ‘hoven’, volgens de indeling in groenzones met geleidelijke overgang van privé naar openbaar. De architectuur is zongericht, de woningen hebben privétuinen en de gemeente bood het terrein in het midden van de hoven tegen een gereduceerde prijs aan omwonenden aan, voor de aanleg van gezamenlijke binnentuinen. De woningtypen variëren van grondgebonden woningen in diverse maten, koopappartementen en maisonnettes, gestapelde bouw met huurappartementen (door de woningcorporatie). De start van het eerste bouwproject was in februari 1999 en de oplevering in 2000. De tweede fase is op de zelfde manier gerealiseerd met de gemeente als opdrachtgever tot het DO en dezelfde architecten.

Overzicht van de verschillende bouwfasen

Er is sprake van een diversiteit aan ontwikkelingsvormen en gevarieerde schaalgrootte. Deze verschillen zijn ontstaan door verschillende vormen van opdrachtgeverschap en fasering van te bebouwen gebieden.   

  •         In fase 1 en 2:  Gemeente is opdrachtgever van 100 woningen tot aan het Definitief Ontwerp.
  •         In fase 3 en 4: Meerdere projecten in Particulier (PO) en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) met diverse architecten en aannemers 
  •         Verspreid over deze vier fasen zijn woningen in de sociale sector gebouwd door de woningbouwcorporatie (nu KleurrijkWonen).
  •         In fase 5: Zijn 23 woningen voor starters en eengezinswoningen en 14 appartementen in gestapelde bouw door een projectontwikkelaar ontwikkeld
  •         Utiliteitsbouw: Duurzame kantoren, o.a. Panta Rhei, KleurrijkWonen en hoofdkantoor van Vakbond De Unie, uitbreiding met 3 schoolgebouwen van ORS Lek en Linge.

 

Gemeente opdrachtgever architecten in 1999 en 2000

Door opdrachtgeverschap van de gemeente aan architectenbureaus voor het ontwerp van 100 woningen, kwam een extra budget beschikbaar voor onderzoek, het realiseren van de hoge milieuambities, voor participatie van toekomstige bewoners en voor communicatie naar derden. De gemeente gaf opdracht aan Fundamentaal voor het maken van een serie nieuwsbrieven ‘Profiel EVA-Lanxmeer’ over de ontwikkeling van het project. De gemeente wilde zich daarmee profileren als voortrekker van duurzame ontwikkeling.

Particulier en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap  

De projectgroep nodigt mensen uit om met eigen bouwplannen en initiatieven te komen voor de 3e en 4e fase. Het Kwarteel is daar een voorbeeld van, en daarnaast bouwprojecten in het ‘Pioniersveld’ aan de zuidkant van het waterwingebied, en grondbedekte woningen tegen de archeologische heuvel.

Er is grote animo voor deze werkwijze. Ongeveer 20 voorstellen worden ingediend, waarvan 8 zeer kansrijke plannen. Deze voorstellen moeten voldoen aan de randvoorwaarden voor het stedenbouwkundig plan en aan de milieu- en kwaliteitseisen van het EVA Concept. Een voor dit doel opgerichte ontwerpbegeleidingscommissie ondersteunt de initiatiefnemers om de ontwerpen indien nodig te verbeteren. Sommigen zijn zelf architect, anderen hebben zelf een architect gekozen. Na goedkeuring van de plannen verkoopt de gemeente grond en verstrekt een bouwvergunning. Uitvoering bouw geschiedt door een geselecteerde aannemer, zonder verder toezicht van de gemeente.

Op deze website vindt u een overzicht van alle bouwprojecten.  Ter illustratie twee projecten die het aanzicht van EVA-Lanxmeer mede bepalen: ‘het Kwarteel’ een appartementengebouw met 24 appartementen gerealiseerd op initiatief van een groep senioren, ontworpen door opMAAT, bureau voor stedenbouw en architectuur en 18 kaswoningen door KWSA architecten en 6 woningen langs de Oude Lek, eveneens van opMAAT.

Initiatieven van de woningbouwcorporatie (nu KleurrijkWonen)

 In de 1e en 2e fase zijn 14 huurappartementen gerealiseerd aan de Frederik van Eedenlaan en 8 huurwoningen aan het Martinus Nijhoffpad. In de 3e en 4e fase heeft de woningbouwcorporatie een zorgsinstelling de Betuwe Hoeve gebouwd met 13 kamers, en 8 appartementen voor begeleid wonen als mede 7 eengezinswoningen. In het Pioniersveld zijn 21 eengezinswoningen en 27 appartementen (de Trein) in opdracht van de corporatie gebouwd, waarvan 7 woningen en 17 appartmenten door KleurrijkWonen worden verhuurd. Bij de 21 woningen in sociale huur- en koopsector waren huurders en kopers vanaf het begin van de bouw betrokken en hadden enige invloed hadden op de plattegronden van hun woningen. Verder is dat project bjizonder omdat er werd samengewerkt met een vereniging van eigenaren die in CPO 9 woningen in de duurdere vrije sector realiseerden, ontworpen door de zelfde architect en gebouwd door de zelfde aannemer. De gemeenschappelijke binnentuinen van deze projecten worden door de bewoners gezamenlijk ontworpen en onderhouden net als in andere delen van de wijk.

Utiliteitsbouw

Aan de zuidzijde van Lanxmeer, langs de N320 en gelegen aan ‘de archeologische heuvel’ is het landelijk hoofdkantoor van Vakbond De Unie gerealiseerd.

De scholengemeenschap O.R.S. Lek en Linge is uitgebreid tot een ware campus met drie nieuwe gebouwen: een brugklasgebouw, een HAVO gebouw en een VMBO gebouw aan de archeologische heuvel, die als speellandschap is ingericht.  

Aan de Henriëtte Roland Holststraat is een kinderdagverblijf van Ons Kindercentrum gevestigd.

Aan de noordzijde, tegenover het NS station van Culemborg heeft KleurrijkWonen haar nieuwe kantoor gebouwd. Ernaast ligt het bedrijfsverzamelgebouw Panta Rhei, met 2 penthouses op het dak en het bedrijfsverzamelgebouw van Van der Sman. Voor Panta Rhei ligt een van de grootste helofytenvelden van Lanxmeer.