Verslag ledenvergadering BEL 1 juli 2019

Verslag ledenvergadering BEL 1 juli 2019

Concept notulen BEL ALV op 1/7/2019

 1. Opening & vaststellen agenda
  1. Omdat drie nieuwe bewoners voor het eerst de ALV bijwonen, wordt er gestart met een voorstelrondje door alle aanwezigen.
 1. Mededelingen bestuur
  1. Er is een 2e invalidenparkeerplaats aangelegd op het eigen terrein van De Trein zonder bijdrage vanuit de gemeente.
  2. De BEL heeft een bijdrage geven voor de gezamenlijke aanschaf van een AED door enkele hoven, de locatie moet nog worden vastgesteld. Er volgen instructiedagen na plaatsing.
  3. Er is tussen Lek & Linge, gemeente en de BEL een convenant afgesloten voor het opruimen van zwerfafval in de wijk door de leerlingen. Een probleem vormen de overvolle afvalbakken die slechts één keer per week worden geleegd door de gemeente. Het BEL-bestuur vraagt de gemeente de frequentie van legen te verhogen.
  4. Op 4 juli is er een rondleiding in de wijk voor huurderbemiddelaars. De bedoeling is dat de huurderbemiddelaars een beter beeld van de wijk kunnen geven aan potentiële huurders.
 1. Notulen & afspraken vorige vergadering
  1. De notulen van de ALV van 10 december 2018 en de Wijkraad van 11 maart 2019 worden doorgelopen en zonder wijzigingen geaccordeerd.

Aktielijst Wijkraad

 1. Wik vraagt Arno of hij uit het leefbaarheidsfonds een bijdrage in de kosten wil hebben voor de paddenroosters. De BEL kent € 500 toe naast de bijdrage van de gemeente. Afgerond
 2. Jan en Alexander gaan met de uitgever van het boek over EVA-Lanxmeer praten (zie ook onder agendapunt 10a). Afgerond
 3. Jan benadert Carleen, Jenk en Carla voor het verzamelen van ideeën voor het lustrum. Afgerond
 4. Alexander vraagt Baukelien een oproep voor lustrumideeën op de website te zetten. Afgerond
 5. Martin informeert Caetshage dat er geen interesse meer is voor het wijkservies. Afgerond; het wijkservies verhuisd van Caetshage naar Nienke van der Elst. Via info@eva-lanxmeer.nl is het voor een gering bedrag te huur.
 1. Binnengekomen stukken
  1. Jenk (Ffris Advies) vertelt kort iets over het plan van gebruik van hemelwater in combinatie met waterbesparing. EVA Lanxmeer is in een waterwingebied gebouwd en er valt nog veel te winnen bij het gebruik van hemelwater voor zaken waar we nu nog drinkwater voor gebruiken (b.v. vaatwas- en wasmachines). De gemeente werkt mee, ook omdat bij hevige buien het riool de waterafvoer niet aan kan.
   Dit is een thema om op de agenda voor de wijkontwikkeling te zetten. Mogelijk moet er een werkgroep gecreëerd worden. Dick Boland biedt zijn hulp aan daar dit thema in het verlengde van zijn normale werk ligt. Alexander zorgt dat er een stukje in het BELnieuws verschijnt.
 2. Financiële zaken
  1. Penningmeester Kees Kil geeft een korte toelichting op de Jaarrekening 2018 van de BEL. Door een flink aantal nieuwe leden en een dividenduitkering door Thermo Bello zijn de inkomsten beduidend hoger dan verwacht. Het eigen vermogen is met ruim € 3.000 toegenomen. Er is dus nog steeds geld beschikbaar voor allerlei projecten! 
   Jenk Stronks doet verslag namens de Kascommissie en verleent het BEL bestuur décharge voor het gevoerde financiële beleid.
  2. Penningmeester Cas de Roos geeft een toelichting op het Jaarverslag van Terra Bella. Extra uitgaven zijn ontstaan omdat Rob Vleeming meer uren nodig had, ook omdat het Kwarterhof erbij is gekomen. Verder is alle mechanische apparatuur verkocht aan Rutger.  
   Jan Roest doet verslag namens de Kascommissie en verleent ook het bestuur van Terra Bella décharge voor het gevoerde financiële beleid.
  3. Jenk heeft inmiddels tweemaal de kascommissie ingevuld en is op het verzoek ingegaan nog eenmaal die invulling te geven zodat trapsgewijs kan worden ingestapt door een nieuw lid. Jan Roest treedt af als lid van de Kascommissie die voor 2020 zal bestaan uit Jenk Stronk, nieuw lid Hans Peter Benschop en reservelid Wim Donkers.
 1. Buurtenergieplan
  1. De BEL is betrokken bij het buurtenergieplan via Alexander en Minke. De respons op de enquête is vrij laag en het plan blijkt veel vragen op te roepen waarvan de meeste in het plan wel beantwoord worden. Tijdens de vergadering komt hetzelfde beeld naar voren. Het plan is vooral een inventarisatie van de mogelijkheden, kosten en baten.

De kerngroep maakt een compacte en meer overzichtelijke versie van het plan, met onder meer per hof een A4-tje dat hun situatie en mogelijkheden beschrijft. De bedoeling is deze in september gereed te hebben. Pas nadat de gemeente het plan heeft overgenomen, wordt er een werkgroep samengesteld die gaat werken aan de uitvoering.

 1. Er is veel behoefte aan technische informatie inclusief wat te doen aan de hoge afsluitkosten van € 600. Wat moet je doen als nu je gasboiler kapot gaat? Bij wie kan ik terecht met vragen?

Alexander is het aanspreekpunt hiervoor wat ook in de colofon van het BELnieuws komt te staan. Verder wordt er hierover een nieuwsflits uitgestuurd.

 1. Als bestuur staan we achter het plan en onderschrijven de doelstellingen.

 

 1. Woonzaken
  1. Kwintet: Jan vd Leij vertelt van de huidige situatie die gekenmerkt wordt door sterk stijgende prijzen (van de kant van de aannemers waardoor de grondprijs, die een percentage van de bouwkosten is, meestijgt).  Er is sprake van een verhoging van de bouwkosten met 50 % waardoor de haalbaarheid van het plan op losse schroeven komt te staan. Op 5 juli is er een gesprek met de gemeente.

De architect gaat een nieuw plan maken met haalbare woningprijzen; half juli wordt er met hem verder gepraat. Daarna wordt het plan opnieuw gepresenteerd.

 1. Twijgenhof: Jacqueline vertelt dat zij ook te lijden hebben van de stijgende bouwkosten en tevens van steeds hogere grondprijzen. Verder hebben zij een deadline van september 2019 om een definitief plan te presenteren aan de gemeente.

De BEL heeft aangeboden desgevraagd te helpen, b.v. door om uitstel te vragen voor de gestelde deadline en het gesprek met de gemeente aan te gaan over de grondprijzen.
Veel potentiële deelnemers hebben al geen woning meer!

 1. Alexander heeft recent een gesprek gehad met de architect en de projectontwikkelaar van Bijzonder Culemborg. Hij schat dat het nog wel een jaar duren voordat dit project concrete vormen gaat aannemen.

 

 1. Pauze (klaarzetten van de presentatie van Arjen Schamhart)

 

 1. Stand van zaken der projecten
  1. Arjen Schamhart geeft een presentatie van de opening van het Laadplein op 22 mei 2019. Er is nog steeds een potentieel financieringstekort van € 63.000 dat momenteel wordt afgedekt door garanties maar dat binnen één jaar daadwerkelijk gevonden zal moeten worden. Verder vindt er in het najaar een herindeling van het groen rond het plein plaats.
  2. Op 1 juli is het laatste overleg tussen bewoners en Vitens aangaande de waterontharder geweest. Het ontwerp is nu in principe definitief en het plan is om in oktober een vergunningsaanvraag in te dienen zodat er in maart 2020 met de bouw gestart kan worden. Op de meegebrachte maquette zijn de locatie en de afmetingen van het nieuwe gebouw te zien. 

De vraag rijst of er problemen te verwachten zijn met o.a. vleermuizen bij de plannen van de waterontharder? Martin legt deze vraag voor aan de NVWC.

 

 1. Jubileum 2020
  1. Er is een gesprek geweest met de uitgever van het boek over Lanxmeer waarvoor Bram van Schaijk 10 jaar geleden het initiatief heeft genomen. Dit boek zou in het lustrumjaar 2020 gereed moeen zijn en de resultaten van de wijk sinds de aanvang moeten presenteren, met een blik naar de toekomst waarmee andere wijken in Nederland hun voordeel kunnen doen.
  2. Jan Theunissen organiseert binnenkort een bijeenkomst met de vier mensen die zich hebben aangemeld voor de lustrumcommissie.

 

 1. Wat verder ter tafel komt & Rondvraag
  1. Jan vd Leij vraagt naar grondtrillingen van de trein binnen 300 meter afstand van het spoor. Hij stuurt een artikel hierover door aan de voorzitter van het BEL-bestuur.
  2. Minke vraagt of er ontwikkelingen zijn betreffende de Watertoren. Bij de BEL is niets bekend.

 

 

 1. Datum volgende bijeenkomsten: Wijkraad - maandag 16 september 2019 (Rondeel)

ALV - maandag 9 december 2019 (Elk Welzijn?)

 

 1. Aktielijst
  1. Het BEL-bestuur vraagt de gemeente de frequentie van legen van de afvalbakken in de wijk te verhogen.
  2. Jan organiseert binnenkort een eerste bijeenkomst van de lustrumcommissie.
  3. Alexander zorgt ervoor dat bekend wordt gemaakt dat hij het eerste aanspreekpunt is bij vragen over Buurt Energie Plan en transitie gerelateerde onderwerpen.
  4. In de toekomst zal de agenda van de ALV ingeperkt worden zodat het officiële deel van de vergadering om 22.00 uur beëindigd zal zijn. 

 

 

Martin Heerschop                                   Jan Theunissen                                                Culemborg, 16 juli 2019.

Secretaris                                                    voorzitter

 

 

 

Inschrijven op de nieuwsservice