Notulen BEL Wijkraad 11/3/2019

Notulen BEL Wijkraad 11/3/2019

 

 1. Opening, mededelingen & vaststellen agenda
  1. Jan opent de vergadering geeft een toelichting op de rol en betekenis van de ledenvergadering en de wijkraad. Op de ledenvergaderingen kunnen besluiten worden genomen. De wijkraad is de voelspriet om te weten wat er leeft in de hoven en belangrijk is voor de werkgroepen. De wijkraad wil graag meer een afspiegeling zijn van de hoven en de werkgroepen.
  2. Het uitbreiden van de coöperatieauto voor vermeerdering van het aantal electrische deelauto’s bevindt zich in de voorbereidende fase. Er is een infoavond geweest en nu worden de voorstellen doorgerekend. De trekker is Jan de Kock.
  3. Er zijn gesprekken met de gemeente over de parkeerbalans om te bereiken dat voor Lanxmeer de oorspronkelijke parkeernorm blijft gelden in plaats van de nieuw vastgestelde norm voor heel Culemborg. Dit om te voorkomen dat er bijna 2 keer zo veel parkeerplaatsen in Lanxmeer zouden moeten komen. Uit de parkeerbalans blijkt dat Lanxmeer met de ‘oude’ parkeernorm prima uitkomt. Er is wel tijdelijk wat  extra ‘parkeerdruk’ door het toewijzen van parkeerplaatsen voor electrisch laden, maar de inschatting is dat dit weinig problemen oplevert omdat er op de parkeerterreinen laadpalen kunnen komen die je vanaf verschillende parkeerplekken kan gebruiken.
  4. Er worden klachten geuit over langdurig parkeren op de HR Holststraat en schuin parkeren op de parkeerplaats aan de Rijksstraatweg maar dit kan het beste aangepakt worden als de aanwonenden die daar last van hebben, de parkeerders rechtstreeks aanspreken.
  5. Jan heeft uit Leeuwarden een inspiratiebundel gekregen, hij gaat deze verder bespreken met Lek & Linge en KWC. Hij wil de bundel ook gebruiken bij het jubileum.

 

 1. Notulen & afspraken vorige vergadering
  1. De notulen worden doorgelopen, er zijn geen noemenswaardige opmerkingen.

Later in de vergadering wordt afgesproken dat de nieuwe notulen met presentielijst zullen worden gestuurd aan alle aanwezigen en dat de notulen zonder presentielijst op de website zullen worden geplaatst (vanwege de privacy-bepalingen).

 

 1. Binnengekomen stukken

Geen noemenswaardige stukken om apart te bespreken. Er zijn wel stukken, maar die Meestal is het een vrije ruimte, naast de hoofdwoning voor de bewoners.zijn meer bedoeld voor de diverse werkgroepen of staan al op de agenda.

 

 1. Financiële zaken
  1. Er is  jaarlijks € 5.000 beschikbaar voor projecten in de wijk. Arno heeft de door hem aangebrachte  paddenroosters zelf betaald maar die had de BEL kunnen betalen. Wik vraagt Arno of hij hiervoor alsnog een bijdrage wil hebben.
  2. We kunnen leefbaarheidsvouchers van € 500 per stuk beschikbaar stellen voor goede ideeën en plannen. Jan en Alexander zorgen voor een oproep in het BEL Nieuws voor goede projecten en voor 2-3 beoordelaars. De criteria voor toekenning moeten laagdrempelig zijn, zeker in het begin.

 

 

 

 1. Woonzaken
  1. Jan, Alexander en Martin hebben met Kleurrijk Wonen gepraat over de verkoop van sociale huurwoningen. De opstelling van KW was heel positief. In totaal heeft KW 91 woningen in Lanxmeer. Een beperkt aantal, 7 in totaal, zal bij verloop verkocht worden. Dit gebeurt om ruimte te maken voor nieuwbouw, helaas niet binnen Lanxmeer omdat de Gemeente daarvoor geen grond ter beschikking stelt. Ze maken niet vaak mee dat woningeigenaren zich uitspreken voor het behoud van sociale huurwoningen, meestal zien ze het tegenovergestelde. In de praktijk blijken de sociale huurwoningen in Lanxmeer niet zo populair onder de doelgroep, juist omdat we een eco-wijk zijn.
   Er is een vervolgafspraak ingepland om met de afdeling Verhuur te praten over verstrekken van goede informatie aan potentiële toekomstige huurders. Carla de Jonge heeft in het verleden KW van zulke informatiepakketten voorzien. We gaan dit nu herhalen en verwachten dat de Nieuwe brochure over Lanxmeer hier goed van pas komt.
  2. Er worden in beperkte mate woningen in de wijk verhuurd via Airbnb. Meestal is het een vrije ruimte, naast de hoofdwoning voor de bewoners. Op zich heeft de vergadering hier geen problemen mee maar in het geval van overlast, is het raadzaam dat de buurt de verhuurder hierover aanspreekt.

 

 1. Stand van zaken der projecten
  1. Alexander heeft heel recent een update gegeven. Het buurtenergieplan is bijna rond, waarna alle bewoners het plan opgestuurd krijgen met de vraag welke opties en ambities zij onderschrijven. In het buurtenergieplan staat ook indicatie van de kosten en baten per optie voor de woningeigenaren.. Zodat je weet waar je ongeveer aan toe bent en welke keuzes je kan maken.
   Op basis van alle reacties wordt het buurtenergieplan definitief gemaakt. Daarmee gaat bekeken worden of er met subsidie van gemeente en het rijk een uitvoeringsplan voor de hele wijk gemaakt kan worden. Individuele subsidies zullen waarschijnlijk gebouwgebonden worden.
  2. De bouw van het laadplein start in april en zal half mei klaar zijn. Er komt een officiële opening maar de datum is nog niet bekend.

 

 1. Jubileum 2020
  1. Er wordt al geruime tijd gepraat over een boek over EVA-Lanxmeer. De uitgever wil een boek dat ook vooruitkijkt (naast histiorie een blik in de toekomst, een bijzonder voorbeeldboek over duurzaamheid en sociale cohesie). Een deel van de huidige tekst blijft bruikbaar. Het BEL bestuur is in contact met de uitgever. Jan en Alexander gaan met hem praten, o.a. om een tijdspad te maken. Het lijkt niet waarschijnliijk dat dit boek klaar zal zijn voor het lustrum in 2020. Er bestaat behoefte aan een proceseigenaar.
  2. Jan vraagt Carleen en Jenk om samen met Carla ideeën voor het lustrum te verzamelen. Er wordt gedacht aan de inspiratiebundel, ook voor jongeren die nu leven in de wijk en binnenkort gaan uitvliegen. Wordt het een lustrum voor de bewoners of trekken we het breder? Alexander vraagt Baukelien een oproep voor ideeën op de website te zetten.

 

 1. Wat verder ter tafel komt & Rondvraag
  1. Het convenant voor zwerfafval met  Lek & Linge en de gemeente zit al 1,5 jaar in de pijplijn maar stuit vooral op passiviteit van de kant van L&L. De BEL besluit dat wij ons afwachtend opstellen en geen activiteit meer ondernemen.
  2. Er is een wijkservies dat geringe bekendheid geniet in de wijk. Een oproep voor een beheerder heeft niet tot succes geleid. Martin informeert Gerda en Boudien dat het wijkservies kan worden overgedragen aan Bartje.
  3. Rob heeft een tweetal vragen:
   1. Is er een AED in de wijk? Nesciohof is bezig er één aan te schaffen.
   2. Hun hof heeft interesse voor een klimboom of klimtuin maar vanwege veiligheids-normen zijn er hoge keuringskosten (€ 1.000). Terra Bella om advies vragen lijkt de aangewezen eerste stap.

 

 

 

 1. Datum volgende wijkraad: maandag 16/9/2019 om 20.00 uur bij Het Rondeel

 

 1. Aktielijst
 1. Wik vraagt Arno of hij uit het leefbaarheidsfonds een bijdrage in de kosten wil hebben voor de paddenroosters.
 2. Jan en Alexander gaan binnenkort met de uitgever van het boek over EVA-Lanxmeer praten.
 3. Jan benadert Carleen, Jenk en Carla voor het verzamelen van ideeën voor het lustrum.
 4. Alexander vraagt Baukelien een oproep voor lustrumideeën op de website te zetten.
 5. Martin informeert Caetshage dat er geen interesse meer is voor het wijkservies.

 

 

 

Martin Heerschop                                   Jan Theunissen                                           Culemborg, 14 maart 2019.

Secretaris                                                    voorzitter

 

 

 

Inschrijven op de nieuwsservice