mobiliteit en ontsluiting

Infrastructuur

mobiliteit en ontsluiting
in EVA-Lanxmeer

Infrastructuur

Mobiliteit en ontsluiting

In de planopzet is gekozen voor een verkeersluwe woonomgeving. De parkeerplaatsen zijn langs de randen gelegen. Voor laden en lossen en voor hulpdiensten zijn de woningen bereikbaar. Binnen het woongebied is doorgaand verkeer niet mogelijk. Het streven naar zo min mogelijk verharding en aanleg van smalle straten, maakt dat er veel groene ruimte is voor sociaal contact en ontmoeting en tegelijk ruimte voor natuurlijke infiltratie van regenwater. 

Het plan bevat een dicht netwerk van loop- en speelroutes en fietspaden. Er is uitgegaan van 1 parkeerplaats per woning.

Integraal waterconcept

Schoon water (regenwater van de daken) gaat naar het waterwingebied om daar opgevangen te worden in retentievijvers en te worden aangevuld met spoelwater. Straatwater, grijs- en zwart water worden van het kwetsbare waterwingebied weggeleid.

Regenwater

Het schone regenwater van de daken wordt via een gesloten systeem van buizen opgevangen in vijf retentievijvers. De retentievijvers voor het regenwater worden aangevuld met proceswater afkomstig van het pompstation van het waterbedrijf. Proceswater is grondwater, waarmee filters voor het zuiveren van drinkwater dagelijks worden doorgespoeld. 

De grootste retentievijver met proceswater ligt in het gebied van het waterbedrijf buiten de 1 jaarszone. Het overschot aan proces- en regenwater van de daken stroomt door naar de grote infiltratievijver ten zuidoosten van het waterwingebied, de zogenaamde ‘oude Lek’. Deze vijver is via een overloop verbonden met de A-watergang langs de oostgrens van het gebied. Om de directe toevoer van regenwater te beperken zijn de meeste bergingen van de woningen van een vegetatiedak voorzien. Op deze manier wordt een deel van het regenwater langer in de wijk vastgehouden met een gunstig effect op het micro-klimaat van de directe omgeving.

Straatwater

Het straatwater wordt verzameld in een systeem van ondiepe brede greppels (wadi’s), waar het maximaal wordt geïnfiltreerd in de ondergrond. In verband met de weinig doorlatende grondsoort in het gebied (zavel en klei) zal deze infiltratie beperkt zijn. Omdat straatwater min of meer verontreinigd kan zijn wordt het straatwater weggeleid van de beschermingszone van het waterwingebied. 

Grijs water

Het afvalwater van wasmachines, douches en keukens wordt via een helofytenfilter gezuiverd. Er zijn drie locaties in de periferie van het plangebied waar helofytenfilters zijn gerealiseerd:

  • Grenzend aan het bedrijventerrein tegenover het station aan de Frederik van Eedenlaan.
  • Tussen het hoofdgebouw van de school ORS Lek en Linge en de appartementen van 'de Trein' aan de H.R.Holststraat.
  • Aan de zuidkant van de Multatulilaan ter hoogte van het kantoorgebouw de Unie, en grenzend aan de provinciale weg.

Uitgangspunten voor de locatiekeuze voor de heloytenfilters waren:

  • Op ruime afstand van de beschermingszone van het waterwingebied.
  • Combinatie met bedrijfsbebouwing werkt wederzijds positief: vermindering toegankelijkheid van de bedrijfsbebouwing, vermindering openbaar karakter van de helofytenfilters.
  • Versterking educatief karakter door locatie bij middelbare school. Het gezuiverde grijswater kan doorstromen naar de ernaast gelegen watergang.

 

Zwart water

Onderdeel van het plan was dat het rioolwater, afkomstig van toiletten zou worden benut ten behoeve van een biogasinstallatie, gekoppeld aan het EVA Centrum voor integrale ecologie. Een volledig uitgewerkt concept dateert van 2003. Het EVA Centrum als een van de pijlers van de wijk is niet gerealiseerd. Meer hierover bij bouwprojecten. Tot heden wordt het zwart water op het hoofdriool aan de Parallelweg geloosd. Behalve met rioolwater zou de biogasinstallatie gevoed kunnen worden met groente- fruit- en tuinafval en snoeiafval van het openbaar groen. Het toepassen van een biogasinstallatie is nog in onderzoek.

Energie infrastructuur

In eerste twee bouwprojecten van de Nesciohof en Vasalishof zijn voor ruimteverwarming afhankelijk van aardgas. De woningen die vanaf 2002 zijn gebouwd zijn aangesloten op een collectief warmtenet, dat door het waterbedrijf is aangelegd voor ruimteverwarming. De warmtebron is het reinwater van het waterbedrijf.Op dit collectieve systeem zijn ook bedrijfspanden aangesloten, en biedt een aantal bedrijven ook mogelijkheid van koeling in de zomer.De aanleg van het warmtenet in 2002 was een initiatief van Waterbedrijf Gelderland en C.O.R.E International, in samenwerking met de gemeente en de Bewonersvereniging EVA-Lanxmeer. Na fusie van Waterbedrijf Gelderland met NUON Water, tot Vitens heeft de laatste na enkele jaren aangegeven de exploitatie van het warmtenet te willen overdragen. Er is in de wijk een initiatief genomen dat heeft geleid tot de oprichting van een wijkenergiebedrijf. Meer hierover op de pagina Thermo Bello.

Voor de productie van warm tapwater hebben de meeste woningen een individuele voorziening bestaande uit twee zonnecollectoren en een boiler. Om het tapwater op de gewenste temperatuur te krijgen zijn verschillende voorzieningen te vinden in de wijk, op basis van aardgas of warmteonttrekking aan ventilatielucht.

Opwekking van elektriciteit

Op een deel van de woningen zijn zonnecellen (PV) geplaatst voor het opwekken van elektriciteit. In de eerste twee bouwprojecten kregen bewoners de mogelijkheid om een PV installatie aan te schaffen of een beperkte PV installatie uit te breiden. Een aantal bewoners heeft hier gebruik van gemaakt. In de eerste volgende twee bouwprojecten zijn de daken aan de zuidkant ofwel geheel (dakdekkend) of grotendeels van PV cellen voorzien. Naast een grotere opbrengst biedt het ook architectonisch een fraaier resultaat.