Functieverdeling

TOPLA, toetsing planontwikkeling

TOPLA, toetsing planontwikkeling

Op de Algemene Ledenvergadering van 15 februari 2006 is besloten om een werkgroep op te richten die de ontwikkeling van bouwprojecten in de wijk nauwgezet volgt en bewoners hierover informeert.

Naamgeving

De werkgroep heeft de naam ‘toetsing planontwikkeling’ gekregen, afgekort: Topla.

Doelstelling

Het bewaken en controleren van bouwplannen conform de principes, uitgangspunten en randvoorwaarden, zoals:

 1. vastgelegd in het samenwerkingsverband van gemeente, stichting EVA en BEL;
 2. vermeld in het bestemmingsplan (bijgevoegd);
 3. deze leven bij de huidige en aankomende bewoners;
 4. zoals nu is, te lezen in de brochure 'Leven in Lanxmeer'. 

 

Taken

 • Overzicht houden van de ontwikkelingen en uitvoering van plannen binnen de wijk.
 • Het bespreken met gemeente Culemborg van aanpassingen op het bestemmingsplan van de wijk, conform principes uitgangspunten en randvoorwaarden van de wijk (bestemmingsplan is bijgevoegd en uiteraard ook te vinden op de site van de gemeente, zoekwoord 'Lanxmeer');
 • in overleg met de gemeente er voor zorgen dat aanpassingen zo dicht mogelijk conform de uitgangspunten en randvoorwaarden worden ontwikkeld;
 • De gemeente en ontwikkelaars aanspreken op hun zorgplicht tot informatie en communicatie met huidige en aankomende bewoners. Huidige bewoners wonen inmiddels in een huis in de wijk. Aankomende bewoners zijn bezig met het ontwikkelen van (serieuze) plannen of het bouwen van een huis in de wijk.

 

Afbakening

 

 • Werkzaamheden
  De werkgroep heeft een adviserende taak naar de bewoners en de gemeente. De leden van de werkgroep zijn niet verantwoordelijk voor de plannen die ontwikkeld worden door de gemeente. De beslissingsbevoegdheid en verantwoordelijkheid voor plannen en uitvoering ligt bij de gemeente. De werkgroep bewaakt de gezamenlijk geformuleerde uitgangspunten van de wijk. Bij substantiele wijzigingen in uitgangspunten en bestemmingen in de wijk heeft de werkgroep voor standpuntbepaling afstemming met BEL bestuur.
 • Betrokkenheid
  In de wijk zijn een aantal bouwkavels onderscheiden. De werkgroep voert haar taken uit tot aan de aanvraag voor een bouwvergunning voor een kavel. Als bewoners zich niet kunnen vinden met de bouwvergunningaanvraag, dienen ze de reguliere weg van bezwaarschrift en juridische procedures te volgen. Individuele belangen en belangen met een nimby uitstraling worden individueel aangepakt en dus niet door de werkgroep. De werkgroep bemiddelt niet tussen problemen tussen een bewoner en de uitvoerder/bouwer.

 

Bemensing

In de werkgroep zitten huidige en aankomende bewoners van de wijk Lanxmeer te Culemborg. De werkgroep is samengesteld uit bewoners van verschillende buurten of hoven. In de werkgroep zit een afgevaardigde van TerraBella voor de afstemming tussen ontwikkeling en beheer. Voor continuïteit en werkverdeling is een werkgroep van tussen de 4 en 6 personen wenselijk. Voor het samenstellen van de werkgroep kan gebruik worden gemaakt van:

 1. Personen die hebben aangegeven te willen deelnemen aan de werkgroep
 2. Personen die vanwege hun inzet en inspanning in het recente verleden benaderd kunnen worden voor de werkgroep
 3. Personen die vanwege kennis en ervaring wenselijk zijn om in de werkgroep zitting te nemen.

De huidige leden zijn: Adrieke van Herk, Nuek Hazendonk en Alexander van Setten

Beoordelingscriteria voor het ontwikkelen van nieuwbouw op nog beschikbare kavels in Lanxmeer

Uitgangspunt voor de beoordeling van de ontwikkeling van nieuwbouw binnen Lanxmeer is het bestemmingsplan Lanxmeer zoals vastgesteld in 2011 en de 8 sporen uit het Eva-concept Lanxmeer: (Stedenbouw, Landschap,  Mobiliteit, Ketenbeheer, Water, Energie, Participatie en Communicatie/educatie).\
Een link naar het bestemmingsplan vind je onderaan de pagina. 
Op basis hier van zijn 6 toetsingscriteria of waarden vastgesteld aan de hand waarvan Topla bij elk nieuw plan adviseert richting gemeente en ontwikkelaar:

 1. Landschappelijke inbedding
 2. Stedenbouwkundig ontwerp
 3. Watermanagement
 4. Mobiliteit
 5. Duurzaamheid
 6. Sociale betrokkenheid

 

Deze toetsingscriteria zijn uitgewerkt in bijgevoegd document 'De waarden van Lanxmeer', bedoeld voor initiatiefnemers, gemeente en projectontwikkelaars. Deze waarden maken de wijk tot wat deze is.

Contact: topla@eva-lanxmeer.nl