Plan van Aanpak jongeren

Plan van Aanpak jongeren

 
Aan de bewoners van EVA-Lanxmeer,
 
zoals ook in de vorige BEL-nieuwsbrief stond, wordt er gewerkt aan het vinden van een oplossing voor de overlast die wij in de wijk ondervinden door diverse groepen hangjongeren.
 
In goed overleg met een klankbordgroep bestaande uit verschillende bewoners, ELK, wijkagenten, wijkmanager Culemborg-oost en directies van Lek en Linke, KWC en Praathuis en na diverse wijkbezoeken heeft de gemeente een Plan van Aanpak opgesteld met een analyse van de knelpunten en concrete acties om overlast terug te dringen. Dit plan is op 17 februari gepresenteerd aan wijkbewoners. Na bespreking met de klankbordgroep op 14 april is het PvA vastgesteld en is afgesproken het te verspreiden. Het plan voorziet in concrete acties en achterin een samenvatting wie waarvoor verantwoordelijk is.
 
Inmiddels wordt gewerkt aan de uitvoering van de acties. Zo is vorige week een hek geplaatst langs het pas door de boomgaard. Door meidoornstruiken te planten langs het hek, zal dit in de loop der tijd een meer natuurlijk karakter krijgen. Het plaatsen van dit hek was een belangrijke voorwaarde voor Vitens om de doorgang door de boomgaard open te houden. 
 
Een ander punt is het schoolplein van het Praathuis. Inmiddels is een felle lamp geplaatst om het hangen minder aantrekkelijk te maken. Ook zullen  bordjes "Verboden toegang" op het schoolterrein van 't Praathuis komen. Om misverstanden te voorkomen een toelichting vanuit de politie .   
Door de jaren heen zijn er aan het schoolgebouw veel vernielingen gepleegd.  De gemeente heeft dat steeds gerepareerd en kon voor de kosten opdraaien. Het schoolbestuur had/heeft de insteek dat het schoolterrein onderdeel van de wijk moet zijn, zoals ooit afgesproken. Echter de flinke overlast in 2014 en de huidige situatie vroegen om een nieuwe aanpak. Het schoolbestuur confronteerde de politie en ELK met het toenemend aantal vernielingen, hulpouders wilde niet meer elke ochtend de rommel (ook glas) van een ander (de overlastgevende jongeren) opruimen, leerkrachten werden geïntimideerd wanneer ze jongeren aanspraken die onder schooltijd voor de ramen van de leslokalen gingen staan en buurtbewoners vonden het optreden van de politie te 'soft'. Jongeren zouden geen respect meer voor de politie hebben. Gemeente en buurt vragen om handhaving.  Na de presentatie van het PVA hebben gemeente en politie een gesprek met de interim-directeur gehad en zijn er  werkafspraken gemaakt. De politie wil de  jongens die het steeds 'verzieken' aanpakken maar heeft daar randvoorwaarden voor nodig.  Een daarvan zijn de bordjes "Verboden toegang".  Verder is de gemeente bezig met het opstellen van uniforme leefregels voor alles openbare speeltuinen en schoolterreinen.  Deze regels zullen tzt gecommuniceerd worden. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de politie iedereen en altijd van het schoolplein gaat wegsturen cq verbaliseren!  Misschien zijn de bordjes niet nodig maar voor het geval dat...hangen ze er wel.
 
Ik hoop van harte dat de maatregelen uit het plan het gewenste effect zullen hebben. 
 
Hartelijke groet,
 
Carleen Mesters
voorzitter BEL-bestuur
 

 

Inschrijven op de nieuwsservice