EVA Lanxmeer
Stichting EVA
Ontwikkelingen
Kennisplatform
Contact

Proces & Organisatie

Printversie   

Proces

Het innovatieve concept van Stichting E.V.A. viel in goede aarde bij de gemeente Culemborg dat al jaren een vooruitstrevend duurzaamheidbeleid voerde maar ook vernieuwingen in de sociale woningbouw en het groenbeheer. De toenmalige vakwethouder en de directeur van de sector Ruimte hebben zich vanaf het begin ingezet voor het vergaande EVA-concept. Ook omdat er in Culemborg een uitstekende locatie beschikbaar was: Lanxmeer. Vlakbij het NS-station en aansluitend aan het stadscentrum, grond met een landbouwbestemming die vrijkwam rond een waterwingebied. In het voorjaar van 1996 is door de gemeente Culemborg en Stichting E.V.A. het projectteam EVA-Lanxmeer opgericht. Als projectleider is Hein Struben van Hein Struben Advies aangetrokken die een plan van aanpak heeft opgesteld dat in mei gereed kwam. Voor het opstellen van een programma van eisen is in het najaar van 1996 uit drie partijen de keuze gevallen op Martin Dubbeling als stedenbouwkundige van het bureau BügelHajema.

Het stedenbouwkundig concept van de wijk kreeg vorm in diverse workshops, ateliers en masterclasses. In dat dynamische proces hebben architecten uit binnen- en buitenland, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, ambtenaren en toekomstige bewoners een actieve rol gespeeld. Verder heeft de gemeenteraad van Culemborg aangegeven dat de bevolking van de stad betrokken moet worden bij het ontstaan van de nieuwe wijk Lanxmeer en bij de duurzame aspecten daarvan. Daarvoor is een communicatiestrategie ontwikkeld, gericht op begripsvergroting en draagvlakverbreding in de gemeente Culemborg.
Het tot stand komen van EVA-Lanxmeer als voorbeeld voor duurzame stedelijke ontwikkeling is om meerdere redenen uitzonderlijk vanwege:

  • een integraal concept voor duurzame stedelijke ontwikkeling
  • interdisciplinaire samenwerking
  • een vernieuwende samenwerking tussen een gemeente en een particuliere stichting die concept heeft
    ontwikkeld
  • de betrokkenheid van toekomstige bewoners vanaf het stedenbouwkundig programma van eisen.

Lees meer hierover...

 
Stedenbouwkundig raamwerk waarin het Eco-raamwerk is verwerkt
 

Organisatie

Officieel is er sprake van gedeeld opdrachtgeverschap van de gemeente Culemborg en Stichtin E.V.A.. De gemeente Culemborg heeft de organisatorische en financiële structuur geleverd en de locatie. Stichting E.V.A heeft het concept geleverd en de deskundigen. In het project is gewerkt met een combinatie van top-down en bottom-up aanpak; de organisatie is daarop toegesneden.

De organisatie is opgebouwd vanuit:

- het bestuur

- de projectgroep

- de deskundigen

- de bewoners/gebruikers

   
» Proces » Organisatie
credits