EVA Lanxmeer
Stichting EVA
Ontwikkelingen
Kennisplatform
Contact

Stichting EVA

Printversie   

Ontstaan

De Stichting EVA- Ecologisch Centrum voor Educatie, Voorlichting en Advies is oktober 1994 opgericht met het doel een brug te slaan tussen het milieubeleid van de overheid en brede groepen in de samenleving, door bewustwording en betrokkenheid bij verschillende (mondiale) vraagstukken te bevorderen. Als middel zagen wij het zichtbaar en ervaarbaar maken van milieumaatregelen in de gebouwde omgeving en het scheppen van voorwaarden om mensen direct te betrekken bij het ontwerpen van hun eigen leefomgeving. Uit Activiteitenprogramma

De Stichting E.V.A is opgericht vanuit een samenwerkingsverband van mensen uit diverse disciplines: architectuur, landschapsarchitectuur, de energiesector, landbouw, hoger onderwijs, gezondheidszorg en kunst. Vanuit de wens om een bijdrage te leveren aan vergroting van het draagvlak voor duurzame ontwikkelingen in de maatschappij hebben wij het initiatief genomen voor de realisatie van een landelijk voorbeeldproject voor ecologische en duurzame stedenbouw. De kennis die met de verwezenlijking van het EVA project is opgedaan vormt de basis voor het activiteiten programma van het EVA Centrum.

In 1994 is een interdisciplinair beeldvormingsproces gehouden vanuit de vraagstelling: ontwerp een duurzaam ecologisch stadslandschap waar architectuur, natuurontwikkeling, techniek, cultuur en voedselproductie op inspirerende wijze worden ge˙ntegreerd. Het project EVA-Lanxmeer te Culemborg is daarvan het eerste resultaat.

 

Ecologisch Centrum voor
Educatie, Voorlichting en Advies

Concept

De door EVA opgestelde principes voor het ontwerpen en ontwikkelen van stedenbouwkundige plannen gelden voor elke locatie zowel stedelijk als landelijk: zowel voor nieuwe wijken als voor renovatie van oude buurten en stadsvernieuwing. Deze principes zijn onder meer:

  • inventarisatie van de Genius Loci: de bestaande kwaliteiten van de plek die bewaard moeten blijven en/of versterkt kunnen worden
  • het zoveel mogelijk sluiten van stof- en energiekringlopen en zichtbaar maken van natuurlijke kringlopen
  • optimale verbinding van landschappelijke elementen en architectuur
  • optimale inbedding van duurzame waterhuishouding en duurzame energievoorziening in stedenbouwkundig plan
  • ontwerpen van 'ontmoetingsplekken' en voorwaarden scheppen voor eigen initiatieven van bewoners
  • participatie van toekomstige bewoners en gebruikers bij ontwerp en beheer van de wijk.
 
» Ontstaan » Concept
credits