EVA Lanxmeer
Stichting EVA
Ontwikkelingen
Kennisplatform
Contact

Stichting EVA

Printversie   

Filosofie

Door schaalvergroting in vrijwel alle sectoren van de samenleving is de menselijke maat uit het oog verloren. Dit heeft enorme verarming van de leefomgeving van mens en dier tot gevolg gehad en de relatie van de mens tot zijn natuurlijke omgeving en met zichzelf verstoord. Een belangrijke uitdaging voor onze en volgende generaties bestaat niet allen uit het koppelen van economische groei aan de verbetering van de kwaliteit van het (leef)milieu en de sociale omgeving, maar uit het inbedden van deze verbetering in een grotere dimensie. Die van de ontwikkeling van onze menselijke natuur: de sprong naar een duurzame ontwikkeling van de mens als cultuurdrager en behoeder van de aarde als denkend, voelend, bewust handelend en scheppend wezen.

De ruimtelijke ordening schept de condities voor het dagelijks leven van miljoenen mensen in onze samenleving. Integratie van de functies wonen, werken en recreären verlevendigt woonwijken, biedt meer vrijheid en ruimte om werk, zorgtaken en ontspanning te combineren en betekent vermindering van woon-werkverkeer.

Mens- en milieuvriendelijke architectuur en een zorgvuldig vormgegeven stadslandschap verhogen de belevingswaarde en bevorderen de betrokkenheid van mensen bij hun omgeving. Integrale benadering bij het ontwerpen van stedebouwkundige plannen vraagt om interdisciplinaire samenwerking van alle betrokken partijen in fasen van planvorming en realisatie. Dit geldt zowel voor stadsuitbreiding als voor renovatie van oude wijken.

 

Doelstellingen

Stichting EVA-Ecologisch Centrum voor Educatie, Voorlichting en Advies, wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van nieuwe leefwijzen waarbij de kwaliteit van al het leven voorop staat. Zij wil voorwaarden scheppen voor een leefmilieu waar de mens zijn relatie met de natuur weer actief kan ervaren en waar de verwevenheid van milieuvraagstukken verhelderd wordt.

Doelgroepen zijn:

  • een breed publiek van jong tot oud
  • de bouwwereld, van architect tot uitvoerder
  • het onderwijs, van lager tot universitair onderwijs

Programma's gaan uit van een grote mate van participatie van de deelnemers en zullen worden afgestemd op de belevingswereld en de behoeften van de betrokken doelgroepen.

 

Voorbeeldproject

Stichting EVA neemt het initiatief een 'voorbeeld in ontwikkeling' te realiseren dat toegankelijk is voor een groot publiek.

Een voorbeeldproject met een hoge architectonische kwaliteit en vormgegeven in harmonie met het omringende (stads)landschap en de natuur. Een woonwijk waar kringlopen weer beleefd kunnen worden en waar een biologisch stadslandbouwbedrijf voedsel produceert in direct contact met de consument. Adviesbureaus, ateliers en bedrijven op ecologische grondslag bepalen mede het gezicht van de wijk. Bewoners en ondernemers die hun bedrijf in het EVA-project willen vestigen, worden uitgenodigd aan de totstandkoming mee te werken.
Een centrum voor Integrale Ecologie, dat door vormgeving, kleur- en materiaalgebruik een uitnodigende sfeer uitstraalt, vervult een centrale rol. Het gehele project vormt, mede door toepassing van hoogwaardige technologie, een bron van kennisontwikkeling en -overdracht.

Het stedenbouwkundig ontwerp en de infrastructuur zijn gericht op ecologische en belevingskwaliteit. Dieren- en plantenleven worden bevorderd door bestaande ecosystemen te respecteren en door bewust mogelijkheden voor flora en fauna te creären.
De energiezuinige woningen worden gebouwd met materialen die in alle fasen van hun levenscyclus: de grondstofwinning, productie, transport, verwerking, gebruik en na de sloop, een minimale milieubelasting opleveren.
Energie- en stofkringlopen worden vergaand gesloten. Door toepassing van verschillende vormen van duurzame energie, gecombineerd met lokale, kleinschalige afvalverwerking is het mogelijk vrijwel af te zien van het gebruik van fossiele brandstoffen, met behoud van alle comfort. Regenwater wordt gebufferd en ge˙nfiltreerd. Afvalwater wordt plaatselijk gezuiverd en opnieuw gebruikt. De vraag naar drinkwater wordt op deze wijze tot een minimum teruggebracht. Door centrale waterzuivering is een rioolaansluiting overbodig.

De realisatie van het project zal uitgebreid worden gedocumenteerd. De opgedane ervaringen komen ter beschikking voor andere locaties en voor het onderwijs.

Een inspirerende woonwijk, waar bewoners en bezoekers worden uitgenodigd om nieuwe leefgewoonten aan te nemen, waar kunst, cultuur en de omgang met de natuur een wezenlijk onderdeel van het dagelijkse leven vormen.

 
» Filosofie » Doelstellingen » Praktijk
credits