EVA Lanxmeer
Stichting EVA
Ontwikkelingen
Kennisplatform
Contact

Bebouwing

Printversie   

Drie pijlers

De drie pijlers onder de wijk EVA-Lanxmeer zijn de woningen, kantoren en ateliers, het EVA Centrum en de stadsboerderij Caetshage.

Woningen en kantoren

Bij het ontwikkelen van de woningen is een grote mate van differentiatie nagestreefd. Zo komen zowel koop als huurwoningen voor, zowel eengezinswoningen en vrijstaande woningen als appartementen. In een deel van EVA-Lanxmeer zijn woningen in een hofvorm gebouwd. Bovendien is wonen en werken aan huis waar mogelijk gemaakt.
Maar ook zijn verschillende ontwikkelingsvormen in EVA-Lanxmeer te vinden. Van opdrachtgeverschap door de gemeente tot en met het definitief ontwerp daarna overgenomen door een aannemer voor realisatie tot individueel en collectief opdrachtgeverschap en de woningstichting BCW als opdrachtgever.
De locatie is verdeeld in vier fasen. Fase 1 is in 2000 gerealiseerd en omvat de eerste twee hoven. Fase 2 is grotendeels in 2002 gerealiseerd en omvat de derde en de vierde hof. De derde hof kwam in 2005 volledig gereed. Vanaf het begin van het project was er ruimte voor experimentele bouw en woningen in eigen beheer uitgevoerd op het zogeheten ‘pioniersveld’. De vierde fase is de completering van de wijk. In de derde fase is ook het appartementengebouw het Kwarteel gerealiseerd. Dit is een initiatief
van senioren voor woningen met gemeenschappelijke voorzieningen. Het initiatief, de planontwikkeling en de uitvoering is gebeurd in eigen beheer. Vanaf het begin is een klein kantoren park aan de noordkant van in de locatie opgenomen. Nadien is daar nog een groter kantoren / bedrijven park aan de zuid kant aan toegevoegd.
Lees meer hierover...

 
 
 
 
 

EVA Centrum

Het EVA Centrum voor Integrale Ecologie en Maatschappelijke Vernieuwing is bedoeld als multifunctioneel centrum waar de betekenis van duurzaamheid in alle facetten zintuiglijk ervaren kan worden als inspiratie voor brede groeperingen in de samenleving. Het is een levend laboratorium, een ontmoetingsplaats waar uiteenlopende activiteiten naast elkaar kunnen plaatsvinden en verschillende programma’s worden aangeboden. Lees meer hierover...

 
 

Stadsboerderij Caetshage

In het project is een bijzonder belang gehecht aan een geïntegreerde samenleving, waarbij natuurlijke processen weer in de belevingswereld van het wonen komen. Dat geldt in het bijzonder voor de productie van het dagelijkse voedsel. Het realiseren van een ecologische stadsboerderij is mede ingegeven door de ontwerpprincipes vanuit de permacultuur en is daarom vanaf het begin een belangrijke doelstelling geweest.
Lees meer hierover...

 

Differentiatie


Woningen

Voor de differentiatie naar huur en koopwoningen en de hoogte van de stichtingskosten, is in principe dezelfde verdeling aangehouden als voor andere uitbreidingsplannen binnen Culemborg (30% sociale koop en huur;20 % vrije sector middenklasse en 50% vrije sector in het duurdere segment).

Het plan kent een grote varieteit aan woningtypen. Deze variatie is bewust na gestreefd, maar is ook het gevolg van het open planproces. Vraag (potentiele huurders en kopers) en aanbod zijn tijdens het proces op elkaar afgestemd. Het plan bevat ca. 250 woningen, waarvan een gedeelte is gecombineerd met kantoorruimte, ateliers en werkplaatsen.

De woningen zijn verdeeld in 4 fasen van ongeveer 50 woningen. De fasen verschillen naar woningtypen, participatievorm en opdrachtgever. Voor de vrije sector woningen is geexperimenteerd met het opdrachtgeverschap. Er komen 4 verschillende vormen voor.

  • De gemeente als risicodragende opdrachtgever tot en met: het bouwkundig bestek. De projectorganisatie verzorgt de werving van kopers. De aannemer neemt, nadat voldoende gegadigden het voorlopig koopcontract hebben getekend, de verantwoordelijkheid over
  • De gemeente is opdrachtgever tot het voorlopig ontwerp. Op basis van het voorlopig ontwerp en een kostenindicatie worden potentiele kopers gezocht. Bij voldoende belangstelling wordt het project voortgezet onder opdrachtgeverschap van de toekomstige eigenaar-bewoners
  • Het ontwikkelingsrisico wordt bij een risicodragende aannemer gelegd, onder de voorwaarde van bewonersinvloed
  • Eigenbouw: toekomstige eigenaar-bewoners krijgen de mogelijkheid om in eigen beheer een woning (bij voorkeur met een bedrijfsruimte) te bouwen. Dit onder de voorwaarde dat het woningontwerp binnen de bedoelingen van het EVA-concept vernieuwende elementen moet hebben
  • Het plan kent zowel eengezinswoningen als appartementen en vrijstaande woningen. In de eerste twee fasen (circa 100 woningen) zijn de woningen rond een hof gegroepeerd
 
 

Woningen:


Hoven

   

hof 1: Nesciohof, 26 woningen

Eengezinshuizen in een rij, appartementen en geschakelde twee onder een kap woningen

 
 
 

hof 2: Vasalishof, 29 woningen

Eengezinshuizen in een rij, appartementen en geschakelde twee onder een kap woningen

 

hof 3: Hermanshof, 27 woningen

Eengezinshuizen in een rij, geschakelde woningen en woonwerk eenheden

 
 

hof 4: Deysselhof, 28 woningen

Eengezinshuizen in een rij, en geschakelde vier onder een kap woningen

 
 

Kantoren

In het plan is er nadrukkelijk naar gestreefd om een menging van wonen en werken tot stand te brengen. Enerzijds door werkruimten aan woningen te koppelen, anderzijds door in het plan kantoren en bedrijven op te nemen. Dit laatste gebeurt op verschillende schaalniveaus. Tegenover het station is een strook voor een aantal kleinere kantoorgebouwen (van 1000 tot 1200 m2 bvo). Meer naar het zuiden is een gebied bestemd voor een combinatie van bedrijfsruimten met woningen.

Langs de provinciale weg (N320) bevindt zich een aanzienlijk gebied voor kantorenbouw (ca. 45.000 m2 bvo). Voorwaarde bij de grondverkoop is dat ontwikkelaars moeten voldoen aan de opgegeven duurzaamheideisen.

De ontwikkeling van het kantorencomplex langs de provinciale weg staat geheel in het teken van een ecologische en duurzame bouwwijze en organische inpassing in het landschap. Daarmee sluit ook dit onderdeel volledig aan op de bedoelingen van het totale planconcept. De vergaande eisen die aan deze kantoorontwikkeling worden gesteld, maken het tot een uniek projectonderdeel.

 

Kantoren:


Bijzondere projecten


EVA Centrum

Een belangrijke doelstelling voor het EVA Centrum is, dat het gebouw haar eigen inspirerende verhaal van duurzaamheid vertelt aan bezoekers. Het is een platform voor duurzame maarschappelijke ontwikkeling.
Lees meer hierover...

 
Schetsontwerp EVA Centrum
 

 

Living Machine, onderdeel van EVA Centrum

Een Living Machine is een waterzuiveringsinstallatie waarbij afvalwater op een ecologische wijze wordt gezuiverd. Een Living Machine gebruikt en versnelt het proces van de natuur om water te zuiveren.
Lees meer hierover...

 

 

Werfhuis

De Werkwerf is de bouwplaats waar het WerfHuis wordt gerealiseerd, een sociaal-ecologisch huis, ontworpen door Marien Faasse en Jasper Cremer. Het huis wordt gebouwd met duurzame materialen en experimentele technieken en bestaat uit drie woningen, een schoollokaal en een architectenbureau.

Lees meer hierover...

 
www.werkwerf.nl

Stadsboerderij

In het project is een bijzonder belang gehecht aan een geïntegreerde samenleving, waarbij natuurlijke processen weer in de belevingswereld van het wonen komen. Dat geldt in het bijzonder voor de productie van het dagelijkse voedsel. Het realiseren van een ecologische stadsboerderij is mede ingegeven door de ontwerpprincipes vanuit de permacultuur en is daarom vanaf het begin een belangrijke doelstelling geweest.
Lees meer hierover...

 

Het Kwarteel: Senioren woningen

Het Kwarteel is een initiatief van senioren voor woningen met gemeenschappelijke voorzieningen. Het initiatief, de planontwikkeling en de uitvoering is gebeurd in eigen beheer.
Lees meer hierover...

 

Projecten in uitvoering


Woningen Nijhuis

- 24 woningen in 3 bouwblokken
- 14 appartementen

- 6 'twee-onder-een-kap' woningen
- 1 vrijstaande woning

 

 

 

 

Kaswoningen

- 5 serre-woningen en 2 kantoorruimten

 

 

 

 

Kantoor

- Stichting Betuwse Combinatie Woongoed (BCW)

 

 

 

 

Woonzorgboerderij

- Bio-ecologische woonzorgboerderij en 8 seniorenwoningen

 
» introductie » differentiatie » bijzondere projecten » in uitvoering
credits